Polityka prywatności

 

Wprowadzenie

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, z uwagi na fakt, iż ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji są traktowane w działalności grupy VAN priorytetowo, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o sposobach, celach i podstawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przynajmniej jedna ze Spółek wchodząca w skład grupy VAN przetwarzane dane osobowe, których jest administratorem. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Administratorem danych osobowych jest Spółka, która realizuje dane zlecenie.

W skład VAN Group wchodzą następujące podmioty:
VAN Cargo S.A., z siedzibą przy ulicy Przecławskiej 8, 03-879 Warszawa, nr NIP: 524-21-25-771
– Podlasie S.A., z siedzibą przy ulicy Krasińskiego 29, 21-400 Łuków, nr NIP: 825-00-04-049
– Kurier Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Chopina 3, 21-400 Łuków, nr NIP: 825-00-07-289

Jednocześnie informujemy, że Spółki aby osiągnąć cele biznesowe i zapewnić najwyższe standardy świadczonych usług, w tym obsługi klientów, wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i na mocy art. 26 RODO współadministrują danymi w ramach struktur grupy VAN. Spółki aktywnie współpracują ze sobą w zakresie wybranych procesów w celu optymalizacji kosztów, obsługi klienta oraz procesów zarządczych i administracyjnych. Spółki korzystają ze wspólnej infrastruktury (współdzielone budynki), w tym w porozumieniu regulują ruch osobowy i towarowy m.in. celem ochrony osób i mienia. W zakresie niektórych umów z kontrahentami współpraca nawiązywana jest pomiędzy podmiotem zewnętrznym, a kilkoma lub wszystkimi Spółkami VAN Group. Przewoźnikom, a także kierowcom oferowana jest współpraca ze wszystkimi Spółkami co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie mocy przewozowych. W związku z powyższym, Państwa dane osobowe, na potrzeby realizacji celu dla którego są gromadzone mogą być przekazywane do innych Spółek grupy VAN. Przepływ danych w żaden sposób nie narusza przepisów prawa. W ramach poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych Spółka zarządzająca lub koordynująca dany proces zobowiązana jest do spełnienia wobec osoby, której dane są przetwarzane obowiązku informacyjnego, a także jest odpowiedzialna za realizację praw osób.

Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Kasperowicz. Można się z nim skontaktować pod adresem: RODO@vancargo.com

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe aby:
– zawrzeć i skutecznie realizować umowę o realizację danej usługi dla spółek VAN Group Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji danej umowy. Wykonywanie zawartych przez spółki VAN Group umów polega na pozyskiwaniu zleceń transportowych i realizowaniu ich z pomocą współpracujących podwykonawców. Przetwarzanie w tym celu odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- realizować prawnie uzasadnione interesy obejmujące wszelkie czynności towarzyszące realizacji zleceń takie jak (np. przekazywanie istotnych informacji dotyczących danego zlecenia – dane kierowców, lokalizacja auta itp.). Przetwarzanie w tym celu odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– przesyłać oferty handlowe dotyczące produktów, usług i narzędzi dla podmiotów współpracujących z naszą grupą. Przetwarzanie w tym celu odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawowe dane osobowe kierowców i dane o lokalizacji auta stanowią warunek prawidłowej realizacji zawartej między stronami umowy i zbierane są w celu dbania o bezpieczeństwo przewożonego ładunku, za który odpowiadają zarówno podmiot grupy VAN przed klientem jak i podwykonawca, którego reprezentuje kierowca, przed odpowiednim zleceniodawcą. Otrzymane w wyniku zestawienia tych danych dane o lokalizacji kierowcy w trakcie jazdy nie są przez nas zbierane celowo, przetwarzane, udostępniane ani wykorzystywane w żaden sposób.

Przekazywanie danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane możemy przekazywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zaufanym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, księgowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem udostępnienia tych danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Przekazanie danych do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwo trzecie” wg RODO) może się odbyć tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia transportowego.

W przypadku gdy dochodzi do Powierzenia przetwarzania danych osobowych, może ono nastąpić jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej dany podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Okres przetwarzania

Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku przetwarzania danych w celach realizacji umowy (zlecenia) dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących każdej ze stron.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, dane będą przetwarzane do czasu ustania prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień:
– prawo dostępu do danych tj. uzyskania informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe oraz kopii danych. W przypadku drugiej i kolejnej kopii, może zostać naliczona dodatkowa opłata, o której zainteresowany zostanie powiadomiony. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
– prawo do sprostowania danych osobowych (w przypadku błędnego zapisania lub ich zmiany), ich usunięcia (w przypadku braku podstawy do ich posiadania przez Administratora) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku przetwarzania określonych danych w ograniczonym zakresie w związku z sprzeciwem lub wnioskiem o sprostowanie danych lub wolą przechowania danych w związku z roszczeniami wnioskodawcy).
– prawo do przenoszenia danych tj. przekazania danych innemu administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje wyłącznie wtedy, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zawartej umowy lub w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora. – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
– prawo do wycofania zgody przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem – dotyczy zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Warunki udostępnienia części danych osobowych

Podstawowe dane osobowe kierowców w trakcie realizacji zlecenia są w swym procesie niezbędne, dlatego nieudostępnienie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości współpracy. W przypadku gdy jest to wyraźnie wskazane w zleceniu niezbędne może być również zbieranie lokalizacji auta. Otrzymane w wyniku zestawienia tych danych dane o lokalizacji kierowcy wyłącznie w trakcie jazdy nie są przez nas zbierane celowo, przetwarzane, udostępniane ani wykorzystywane w żaden sposób.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, wyłącznie w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Profilowanie

W stosunku do danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.

Cookies

Serwis wykorzystuje cookies do:

- automatycznego wyświetlenia właściwej wersji językowej strony dla użytkownika,

- przechowywania identyfikatora sesji użytkownika przy przełączaniu się pomiędzy stronami serwisu,

- generowania statystyk użycia przez użytkownika poszczególnych stron serwisu,

- poprawienia wydajności wyświetlania stron serwisu,

- generowania statystyk używanych urządzeń do wyświetlania stron serwisu.

 

Kontakt


Adres e-mail: rodo@vancargo.com
Adres do korespondencji: VAN cargo S.A. / Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Przecławska 8, 03-879 Warszawa

 

Copyright 2004-2020 by vancargo.com All rights reserved.    Polityka prywatności
Portal Przewoźników wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcji. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek. Ukryj komunikat